Privacy Policy

FysioStiens
hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. FysioStiens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

Als FysioStiens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door FysioStiens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Bijhouden van (digitaal) patiëntendossier;
 • Communicatie over de medische situatie met verwijzer en/of huisarts.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandeltraject.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioStiens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, zorgverzekering polisnummer;
 • Geslacht;
 • Medische historie en actuele klachten;
 • Aan klachten te verbinden wetenswaardigheden.

Uw persoonsgegevens worden door FysioStiensopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna minimaal 20 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door FysioStiens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioStiens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door FysioStiens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het digitale patiëntendossier;
 • Het verzorgen van de digitale communicatie met verwijzers;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met dezepartijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

FysioStiens
bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens FysioStiens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens

FysioStiens, Truerderdyk 9, 9051 JB Stiens
T 058 2575250
I www.fysiostiens.nl
E info@fysiostiens.nl

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten,
zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat
wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw
voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij
ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Voorop staat dat de cookie-gerelateerde informatie niet wordt gebruikt om u persoonlijk te identificeren en
ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hieronder beschreven.

Het doel en de reden waarom cookies worden gebruikt bij FysioStiens is om acties van bezoekers aan onze website
te onthouden, de website voor uw gemak te optimaliseren en om de prestaties van de website te verbeteren. We maken
gebruik van onderstaande elementen:

 • Google Analytics is een analyse service van Google waarmee interesses en stappen op onze
  website worden bijgehouden. De anonieme informatie die met deze cookie wordt verzameld
  wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben ingesteld dat
  deze informatie 26 maanden wordt bewaard en dan automatisch wordt verwijderd. 
 • Facebook Plugin is een sociale tool die geleverd wordt door het sociale netwerk Facebook.
  Gebruikers van Facebook zullen deze tool herkennen aan het logo en de afbeeldingen van
  vrienden (mits ingelogd). Als u een pagina bezoekt (met daarop de plugin) maakt de browser
  een verbinding met de Facebook servers en kan dat bezoek worden gedeeld met Facebook.
 • YouTube is het video platform van Google. De video’s die zijn ingebed in onze pagina’s
  zijn via YouTube online gezet. YouTube zet cookies in om anoniem statistieken te verzamelen
  over hoe u bij de video bent gekomen en welke video’s u daarvoor of daarna
  hebt bekeken.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

Het inschakelen van deze cookies is niet strikt noodzakelijk om de website te laten werken, maar het
zorgt voor een betere browse-ervaring. U kunt deze cookies verwijderen of blokkeren, maar als u dat
doet, werken sommige functies van deze site mogelijk niet zoals bedoeld.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt
alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd
worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en
dat sommige delen van de web site niet (naar behoren) werken.